+31 10 433 34 36 info@prompt-schrijven.nl

Algemene voorwaarden Prompt!-Schrijven en Prompt! Writing

 

Prompt! Schrijven en Prompt! Writing (verder Prompt!), zijn handelsnamen van Kiezel Communicatie VOF

Opgemaakt: augustus 2021

Adres: Den Biest 9, 5615 AT Eindhoven

Contact: (010) 433 34 36; info@prompt-schrijven.nl

KvK Eindhoven: 86266462

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle voorstellen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Prompt! en onze abonnees.
 2. Waar ‘jij’, ‘je’ of ‘jullie’ staat, bedoelen we ‘abonnee(s)’. We gebruiken ook ‘wij’ of ‘we’ voor Prompt!.
 3. Op al onze werkzaamheden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 – Resultaat en aansprakelijkheid

 1. We voeren onze diensten uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Al onze diensten hebben het karakter van een inspanningsverbintenis, omdat we het beoogde resultaat niet kunnen garanderen.
 2. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke directe of indirecte schade bij de opdrachtgever.

Artikel 3 – Contractduur en uitvoering

 1. We mogen werkzaamheden laten uitvoeren door derden, zoals medewerkers of freelancers.
 2. We houden ons zoveel mogelijk aan afspraken en tijdschema’s. Dat wil zeggen dat we elke week een nieuwsbrief aan je sturen en je toegang geven tot de besloten Facebookgroep of de Slack-workspace.
 3. Als tijdens de uitvoering blijkt dat we de overeenkomst moeten wijzigen of aanvullen, kan dit consequenties hebben voor de investering en de uitvoeringstermijn. We passen dan de overeenkomst zo snel mogelijk en in onderling overleg aan.

Artikel 4 – Opzegging van de overeenkomst

 1. Bij alle abonnementsvormen heb je het recht binnen drie weken de overeenkomst te verbreken. Je ontvangt dan je al betaalde abonnementsgeld terug.
 2. Bij aanvang van je abonnement kies je voor een maand- of een jaarabonnement. Voor beide vormen geldt na deze drie weken een opzegtermijn van één volle kalendermaand. Je kunt de overeenkomst voortijdig en eenzijdig beëindigen onder de volgende omstandigheden als we onze afspraken niet nakomen (niet wekelijks een Prompt! naar je mailen).

Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen als je niet aan je betalingsverplichting voldoet. We hebben hiervoor over en weer een termijn van maximaal 14 dagen.

3. Als een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht het contract onmiddellijk te beëindigen.

4. Als je een abonnement annuleert om een van de bovenstaande redenen, factureren wij de Prompt!’s die je al ontvangen hebt.

Artikel 5 – Overmacht

 1. In geval van overmacht hebben we het recht de overeenkomst niet verder na te komen. We melden eventuele overmacht natuurlijk direct.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van deze overmacht.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

 1. Gedeeltelijke betalingen geven geen rechten.
 2. Bij achterstallige betalingen trekken we gedeeltelijke betalingen eerst af van de kosten, vervolgens van de opengevallen rente en tenslotte van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 7 – Auteursrecht, intellectueel eigendom, reproductierecht

 1. Alle Prompt!’s die je ontvangt vallen onder ons copyright. Het is niet toegestaan de teksten door te sturen aan anderen of op wat voor manier ook te vermenigvuldigen. Als je eruit citeert, ben je verplicht de bron te vermelden (Prompt! Schrijven dan wel Prompt! Writing).
 2. De bepalingen van dit artikel hebben ook betrekking op producten die Prompt! van derden betrekt. Prompt! garandeert je dat je gerechtigd bent tot het lezen, bekijken of beluisteren daarvan.
 3. Als je onze teksten voor iets anders wilt gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren, neem je contact met ons op.
 4. De uitwerkingen van de opdrachten die je deelt in de groepen, blijven uitdrukkelijk van jou. Wel mogen we jouw bijdrage citeren in nieuwe Prompt!’s, onder vermelding van je naam.
 5. Als we ooit een tekst van jou zouden willen gebruiken voor een openbare publicatie nemen we contact met je op.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

 1. We houden alle informatie en gegevens die je met ons en andere deelnemers deelt geheim, tenzij je ons uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt om die te delen. Lees wat dit onderdeel betreft ook ons privacy-reglement dat je vindt op de site in de footer.
 2. Onze Prompt!’s en de tips en tops in het feedbackabonnement zijn alleen voor abonnees. Je stelt ze niet ter beschikking aan anderen, behalve als we je daar toestemming voor gegeven hebben.